Verwerkersovereenkomst Verwerker

1. DE KLANT van Ber|Art Visual Design, hierna te noemen: “Verantwoordelijke”, “U” of “Uw”;

en

2. BER|ART VISUAL DESIGN V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Mispelstraat 19, 4849 BC Dorst, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Berrie Pelser, directeur, hierna te noemen: “Verwerker” , “Wij”, “Ons” of “Onze”; hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”, “We” of “Wij Gezamenlijk”

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
A. Wij zijn met U deze opdracht aangegaan vanwege het verrichten van diensten op het gebied van webhosting, design en online aanwezigheid door Ons ten behoeve van Uw onderneming: (de “Onderliggende opdracht”). Wij Verwerken daarbij de Persoonsgegevens die vermeld staan in de Bijlage die bij deze Overeenkomst hoort.

B. Wij zijn – vanwege het uitvoeren van deze Onderliggende opdracht én met betrekking tot de Persoonsgegevens die Wij hierbij zullen Verwerken – aan te merken als “Verwerker” en U als “Verantwoordelijke”. In deze Overeenkomst leggen We onze wederzijdse rechten en verplichtingen vast.

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Definities
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van die begrippen is hieronder verduidelijkt. De genoemde begrippen worden in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven. Veelal wordt in de opsomming hieronder gebruik gemaakt van de omschrijving van het begrip uit de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Betrokkene: Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt , zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Sub-verwerker: Een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.

Verwerkingsverantwoordelijke / Verantwoordelijke: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bijzondere Persoonsgegevens: Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

Datalek / Inbreuk in verband met persoonsgegevens: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Derden: Anderen dan U en Wij en Onze Medewerkers.

Meldplicht Datalekken: De verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan Betrokkene(n).

Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij U of bij Ons, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.

Onderliggende opdracht: De opdracht zoals hierboven bedoeld in de overwegingen onder A.

Overeenkomst: Deze verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”) die in het kader van de “Onderliggende opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens van gevoelige aard: Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene , schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude.
Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend:
• Bijzondere persoonsgegevens
• Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene
• (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene
• Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
• Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude

Verwerken / Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervangt de Wbp per 25 mei 2018.

Artikel 2. Toepasselijkheid en looptijd
2.1 Deze Overeenkomst is van toepassing op iedere Verwerking die door Ons als Verwerker wordt gedaan op basis van de Onderliggende opdracht, gegeven door U als Verantwoordelijke.

2.2 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Onderliggende opdracht van kracht wordt en eindigt op het moment dat wij geen Persoonsgegevens meer onder ons hebben die wij in het kader van de Onderliggende Opdracht voor u verwerken. Het is niet mogelijk om deze Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

2.3 Artikel 6 en 7 van deze Overeenkomst blijven gelden, ook nadat de Overeenkomst (of de Onderliggende opdracht) is geëindigd.

Artikel 3. Verwerking
3.1 Wij Verwerken de Persoonsgegevens uitsluitend op de manier die Wij met U hebben afgesproken in de Onderliggende opdracht. Wij verwerken Persoonsgegevens in principe via de aan ons in licentie gegeven softwareapplicaties dan wel via een door U aan Ons ter beschikking gestelde softwareapplicatie. Dit Verwerken doen Wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze Onderliggende opdracht.

3.2 De Verwerking vindt plaats onder Uw verantwoordelijkheid. Wij hebben geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en nemen geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor u verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. U moet er voor zorgen dat U het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. De zeggenschap over de Persoonsgegevens berust nooit bij Ons. Als Wij een zelfstandige verplichting mochten hebben op basis van wettelijke voorschriften of geldende beroeps- en gedragsregels met betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens, dan leven Wij deze verplichtingen na.

3.3 Voor de Verwerking gelden de volgende uitgangspunten:
a. Op de verwerking van Persoonsgegevens is ons privacyreglement en cookie statement van toepassing, laatste uitgave, welk reglement op eerste verzoek kosteloos zal worden verstrekt.
b. Wij zullen Persoonsgegevens alleen verwerken voor de doeleinden die voortvloeien uit de Overeenkomst inzake arbeids- en gezondheidsdienstverlening.
c. Persoonsgegevens die Wij verwerken, moeten toereikend zijn, ter zake dienend en niet bovenmatig gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
d. Wij voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van informatiebeveiliging en nemen voldoende beveiligingsmaatregelen.

3.4 U bent wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient u vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat Wij voldoen aan de op ons als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens en de afspraken die We hebben gemaakt in deze Overeenkomst.

3.5 Wij zorgen ervoor dat alleen Onze Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. De uitzondering hierop is opgenomen in artikel 3.6. Wij beperken de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er bovendien voor dat de Medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

3.6 Wij kunnen andere verwerkers (Sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de Onderliggende opdracht, bijvoorbeeld als deze Sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Wij niet beschikken. Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaan Verwerken dan zullen wij die Sub-Verwerkers (schriftelijk) de verplichtingen uit deze Overeenkomst opleggen. Met ondertekening van deze Overeenkomst geeft u toestemming voor het inschakelen van de Sub-Verwerkers die genoemd zijn in de Bijlage die bij deze Overeenkomst hoort. Voor het inschakelen van overige Sub-Verwerkers vragen Wij eerst om Uw toestemming. U kunt toestemming weigeren maar dit kan in sommige gevallen betekenen dat Wij de Onderliggende opdracht moeten beëindigen. Of een opdracht om deze reden moet worden beëindigd, is ter uitsluitende beoordeling aan Ons.

3.7 Voor zover mogelijk verlenen Wij U bijstand bij het vervullen van Uw verplichtingen om verzoeken om uitoefening van rechten van Betrokkenen af te handelen. Als Wij (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens), dan zenden Wij deze verzoeken door naar U. U handelt deze verzoeken zelf af, waarbij Wij U natuurlijk behulpzaam kunnen zijn als Wij in het kader van de Onderliggende opdracht toegang hebben tot deze Persoonsgegevens. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen.

3.8 Wij zullen de Persoonsgegevens alleen Verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Wij hierover met U andere afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken leggen Wij Gezamenlijk schriftelijk vast, of per e-mail.

3.9 Als Wij een verzoek krijgen om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen Wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen Wij eerst of Wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat Wij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen Wij U op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor U mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen. Als Wij U op de hoogte mogen stellen dan zullen Wij ook met U overleggen over de wijze waarop en welke gegevens Wij ter beschikking zullen stellen.

Artikel 4. Beveiligingsmaatregelen
4.1 Wij hebben in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a. Van Persoonsgegevens wordt dagelijks een back-up gemaakt om te verzekeren dat het eventuele verlies van Persoonsgegevens niet meer dan één (1) dag bedraagt.
b. De onder sub a genoemde back-ups worden op een (brand)veilige plaats bewaard.
c. Wij treffen voorzieningen voor een adequate toegangsbeveiliging tot de voor de werkzaamheden relevante Persoonsgegevens zodat alleen geautoriseerd personeel toegang kan verkrijgen. Wij houden een lijst bij van geautoriseerd personeel.
d. Wij hebben een adequaat en actueel mechanisme in werking om kwaadaardige software, waaronder – maar niet alleen – computervirussen, op te sporen en af te wenden.
Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

4.2 U heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Wij hebben genomen en bent van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de Verwerking.

4.3 Wij informeren U als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.

4.4 Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Als U de wijze waarop Wij de beveiligingsmaatregelen naleven wilt laten inspecteren, dan kunt U hiertoe een verzoek aan Ons doen. Wij zullen hierover Gezamenlijk met U afspraken maken. De kosten van een inspectie zijn voor Uw rekening. U stelt aan Ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking.

Artikel 5. Datalekken
5.1 Als er sprake is van een Datalek dan stellen Wij U daarvan op de hoogte. Wij zullen dit doen uiterlijk binnen 48 uur nadat wij dit Datalek hebben ontdekt, of zo snel mogelijk nadat wij daarover door Onze Sub-verwerkers zijn geïnformeerd. Nadere afspraken over de wijze waarop zijn opgenomen in artikel 11 van en de bijlage bij deze Overeenkomst. Wij zullen U daarbij voorzien van de informatie die U redelijkerwijs nodig heeft om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. wij zenden de melding van onze Sub-verwerker aan u door. Ook van de door Ons, of onze Sub-verwerker, naar aanleiding van het Datalek genomen maatregelen houden Wij U op de hoogte.

5.2 De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid. U moet deze melding binnen 72 uur na een Datalek doen.

5.3 Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 6. Geheimhoudingsplicht:
6.1 Wij houden de van u verkregen Persoonsgegevens geheim en verplichten Onze Medewerker en eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding.

6.2 Deze geheimhouding geldt niet wanneer Wij:
a. op grond van een wettelijk voorschrift tot mededelen verplicht zijn, of
b. de gegevensverstrekking plaatsvindt in Uw opdracht, of
c. Wij van U of betrokkene(n) voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen om Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, of
d. het verstrekken van Persoonsgegevens logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de door Ons verrichte dienstverlening.

6.3 Ook na beëindiging van deze Overeenkosmt blijft de geheimhoudingsplicht bestaan, behalve voor zover het Persoonsgegevens betreft die al publiekelijk bekend zijn geworden, anders dan door een schending van deze geheimhoudingsplicht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 U staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).

7.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door U niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Ons worden opgelegd ten gevolge van Uw handelen.

7.3 De in de Onderliggende opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van Onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze Overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst en /of de Onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

7.4 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot directe schade en tot het maximale bedrag dat de verzekeraar van de aansprakelijkgestelde partij uitkeert. Voor indirecte schade zijn Wij niet aansprakelijk.

Artikel 8. Overdraagbaarheid Overeenkomst
8.1 Het is voor U en Ons, behalve als Wij Gezamenlijk schriftelijke anders afspreken, niet toegestaan om deze Overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze Overeenkomst over te dragen aan een ander.

Artikel 9. Beëindiging en teruggave / vernietiging Persoonsgegevens
9.1 Als de Onderliggende opdracht wordt beëindigd dan zullen Wij de door U aan Ons verstrekte Persoonsgegevens aan U terug overdragen of – als U Ons daarom verzoekt – vernietigen. Wij zullen uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als Wij hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht zijn.

9.2 De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van de Onderliggende opdracht zijn voor Uw rekening. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de Persoonsgegevens. Als U daarom vraagt dan geven Wij U vooraf een kosteninschatting.

Artikel 10. Aanvullingen en wijziging Overeenkomst
10.1 Aanvullingen en wijzigingen op deze Overeenkomst zijn alleen geldig als ze op schrift zijn gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e-mail van de andere partij.

10.2 Een wijziging in de verwerkte Persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of uw eisen kan aanleiding zijn om deze Overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de onderliggende opdracht, of wanneer Wij niet kunnen voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor Ons reden zijn om de Onderliggende opdracht te beëindigen.

Artikel 11. Slotbepalingen
11.1 Op Uw verzoek stellen Wij U alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen. Wij maken audits mogelijk, waaronder inspecties, door U of een door U gemachtigde controleur en dragen er aan bij. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor Uw rekening. Ook eventuele audits bij Onze Sub-bewerkers zijn voor Uw rekening.

11.2 Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.

11.3 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst.

11.4 Deze Overeenkomst is hoger in rang dan andere door Ons met U gesloten overeenkomsten. Als U algemene voorwaarden gebruikt dan zijn deze niet van toepassing op deze Overeenkomst. De bepalingen uit deze Overeenkomst gaan boven de bepalingen in Onze algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen.

11.5 Als één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst. Wij treden dan met U in overleg om Gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

11.6 Mededelingen in het kader van deze Overeenkomst (inclusief mededelingen in het kader van artikel 5 – Datalekken) zullen door U en Ons worden gedaan.
Als de gegevens behorend bij de bovengenoemde Medewerkers veranderen, of als zij worden vervangen door andere Medewerkers, dan lichten We elkaar daarover in.

Aldus opgesteld en digitaal ondertekend op 25 mei 2018:
Ber|Art Visual Design V.O.F., de heer Berrie Pelser

BIJLAGE

Overzicht met verwerkingen van persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Verwerkingsdoelen:
– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om onze diensten te kunnen leveren;
– Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en/of belastingaangifte.

Subverwerkers: (wij hebben verwerkersovereenkomsten met al onze subverwerkers)
– Internetproviders (zoals Microsoft);
– Registars (zoals de SIDN);
– Boekhouders (zoals Accountants);
– Partners (zoals Programmeurs);
– Online services en software (zoals Unit4).

Verwerkte Persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres;
– Overige persoonsgegevens die uw klanten actief verstrekken in correspondentie en telefonisch;
– Gegevens over de activiteiten op uw website;
– Gegevens over het surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat uw bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Bewaartermijn:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Overzicht met beveiligingsmaatregelen

Technische beveiligingsmaatregelen:
– PCI Compliant Secure Private Cloud Services met high-end Firewalls voor hosting klanten;
– Up to date veilige versleutelde internet verbindingen met eigen unieke vaste IP nummers;
– Up to date veilige high-end internet routers/modems met sterke wachtwoorden voor o.a. lokaal WIFI gebruik;
– Up to date total internet security software op alle aangesloten devices (zoals PC’s, Smartphones e.d.);
– Beveiligde USB-sticks, SD-Cards, harde schijven of andere (externe) data dragers;
– Up to date en accurate beveiliging smartphones (sterke wachtwoorden en biometrische beveiliging);
– Unieke sterke inlogcodes en wachtwoorden welke regelmatig aangepast worden en niet worden opgeslagen;
– Up to date en versleutelde email en andere communicatie middelen zoals o.a. WhatsAPP en Skype;
– Up to date en versleutelde beveiligde online Cloud back-ups;
– Geen documenten op privé laptop of andere lokale data dragers.

Organisatorische beveiligingsmaatregelen:
– Clean desk policy;
– Devices (zoals Laptops/PC’s) niet onbemand achterlaten;
– Gebruik van privacy screens en afsluiten van devices als niet gebruikt;
– Oude documenten op juiste manier vernietigen;
– Zorgvuldig gebruikt van USB-sticks en anders data dragers.

Proces rondom het melden van Datalekken en de te verstrekken informatie

Als Wij een beveiligingsincident hebben ontdekt, zullen wij direct contact opnemen met Berrie Pelser ([email protected]) voor meer informatie, zie ons protocol datalekken. In een e-mail zullen wij de volgende vragen beantwoorden, zodat U als Verantwoordelijke zelf kunt bepalen of u wel of geen melding van het incident moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Geef een samenvatting van het beveiligingslek / beveiligingsincident / datalek: wat is er gebeurd? Vermeld hier ook de naam van het betrokken systeem.
  1. Welke typen persoonsgegevens zijn betrokken bij het beveiligingsincident? Zoals, maar niet beperkt tot, naam, adres, e-mailadres, IP-nummer, Burgerservicenummer, pasfoto en ieder ander tot een persoon te herleiden gegeven.
  1. Van hoeveel personen zijn de persoonsgegevens betrokken bij het beveiligingsincident? Geef a.u.b. een minimum en maximum aantal personen.
  1. Omschrijving groep personen om wiens gegevens het gaat. Geef aan of het gaat om medewerkersgegevens, gegevens van internetgebruikers. Bijzondere aandacht verdienen gegevens van een kwetsbare groepen personen, zoals kinderen.
  1. Zijn de contactgegevens van de betrokken personen bekend? Het kan zijn dat betrokkenen geïnformeerd moeten worden over het datalek, kunnen we deze personen in dat geval bereiken?
  1. Wat is de oorzaak van het beveiligingsincident? Heeft u een idee hoe het beveiligingsincident heeft kunnen ontstaan?
  1. Op welke datum of in welke periode heeft het beveiligingsincident plaats kunnen vinden? Geef dit a.u.b. zo specifiek mogelijk aan.